Ekspropriation betegner den situation, hvor det offentlige tvangsmæssigt opkøber ejendom fra en privat – med eller mod dennes vilje.

Mange eksproprieringer bliver gennemført som frivillige aftaler, men i nogle tilfælde, hvor der ikke kan opnås en frivillig aftale, bliver den private tvunget til at afgive den eksproprierede ejendom.


Hvem kan ekspropriere?

Ekspropriation kan kun foretages af en offentlig myndighed.

I praksis vil det være staten, en region eller en kommune, som eksproprierer, men i praksis kan selve ekspropriationen udføres af en konkret institution som f.eks. kommunens vejafdeling, en skole, et sygehus, et rådhus eller en statslig institution som f.eks. et fængsel.

I nogle tilfælde kan den offentlige myndighed hyre en privat virksomhed til at foretage de forhandlinger, som ekspropriationen består af. Men en privat virksomhed kan aldrig ekspropriere på egen hånd.


Hvornår kan der eksproprires?

Der er en række af krav, som skal opfyldes, for at en ekspropriation er lovlig og gyldig.

Som udgangspunkt har vi privat ejendomsret i Danmark. Det betyder at ejeren af en ejendom ene og alene bestemmer og ejendommen – naturligvis under hensyntagen til gældende love. Så din kommune kan ikke blot tvinge dig til at sælge dem dit hus, fordi de vil genere dig.

Den vigtigste forudsætning for ekspropriering er, at den er nødvendig for almenvellet. En anden forudsætning er, at den er begrundet i en lov. Og så skal overtagelsen af ejendommen give ejeren fuld erstatning.

Den myndighed, som overtager ejendommen, skal kunne vise, at overtagelsen er nødvendig på det aktuelle tidspunkt for at realisere det, som er ekspropriationens formål.


Ekspropriation efter planloven

Det vil ofte være planloven, som ligger til grund, når en myndighed eksproprierer. For at det kan lade sig gøre, skal følgende være opfyldt:

Ekspropriation efter anlægslov

Ved større byggerier af f.eks. veje og jernbaner vil der ofte blive vedtaget en anlægslov. En anlægslov er en slags tillæg til planloven, som gælder for et konkret anlæg – typisk af samfundsmæssig væsentlig infrastruktur.

Selv når ekspropriationen foregår uden om planloven og altså efter en særlig anlægslov, skal de samme kriterier være opfyldt, for at opkøbet er lovligt.

En anlægslov kan ikke danne grundlag for en ekspropriation, hvis mindst en tredjedel af Folketingets medlemmer modsætter sig det. Sker det, må man vente til efter næste valg og forsøge igen.

Læs også guiden til Hvad er Goodwill?

Hvad er dine rettigheder?

Hvis din ejendom skal eksproprieres, vil du modtage en afgørelse om det.

En afgørelse fra det offentlige skal ifølge Forvaltningsloven altid indeholde oplysning om din klageadgang. Du har ikke andre muligheder for at klage end de muligheder, som vil være oplistet i afgørelsen. Hvis din afgørelse ikke indeholder en klagevejledning, er den ikke gyldig. I praksis kan det betyde, at du kan få eksproprieringen udsat til der er udfærdiget en gyldig afgørelse.

Du kan også altid indbringe afgørelsen for en domstol, hvis du mener, at afgørelsen eller den lov, som ligger til grund for afgørelsen ikke er gyldig.

Når eksproprieringen finder sted, har du krav på fuld erstatning for den ejendom, du tvinges til at afgive. Måske kan du ikke blive enig med myndighederne om beløb og betingelser. Så kan der i sidste ende træffes en afgørelse ved hjælp af en skønsmand, som vurderer ejendommens værdi. Du kan ikke være sikker på at blive tilfreds med afgørelsen.

I mange tilfælde vil kun en del af en ejendom blive eksproprieret. Her skal du være opmærksom på, at du muligvis kan kræve, at myndighederne overtager mere af din ejendom, end de tilbyder at købe i første omgang. Det kan f.eks. være, at du som landmand vil få en urimeligt lang omvej til nogle af dine marker, hvis der pludselig ligger en motorvej i vejen.

Denne artikel bliver præsenteret i samarbejde med e-pressen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *